Systémové upozornění
Hlavní informace

 

Pokyny k formální stránce diplomové práce:

Student(ka) odevzdává na katedru 3 výtisky diplomové práce a její digitální formu ve formátu PDF (jako jediný soubor) na CD nebo DVD. Výtisky jsou určeny pro vedoucího práce, knihovnu FJFI a archiv katedry. Výtisky musí mít pevnou vazbu v tuhých deskách libovolné barvy. Ukázka textu na deskách je zde.

Řazení listů diplomové práce:

i. Titulní list podle vzoru.

ii. Kopie zadání diplomové práce.

iii. Prohlášení, které odkazuje na §60 zákona č. 121/2000 Sb. o autorských právech. Novely č. 81/2005 Sb. a č. 216/2006 Sb. tohoto zákona se §60 netýkají. V dolní polovině stránky s prohlášením může být uvedeno poděkování.

iv. Česká a anglická anotace s klíčovými slovy podle vzoru.

v. Obsah a text vlastní práce (práce může být tištěna oboustranně).

 

Průběh státní závěrečné zkoušky:

Prezentace práce (nejlépe v programu PowerPoint) – maximálně 15 minut.

Vyjádření oponenta práce.

Stanovisko studenta (studentky) k připomínkám oponenta a odpovědi na jeho dotazy.

Vyjádření vedoucího práce.

Otázky a připomínky členů komise, odpovědi studenta (studentky).

Zkouška z předmětů:

Aplikovaná mechanika (otázky),

Fyzikální metalurgie (otázky),

Procesy porušování (otázky).

 

Celková doba zkoušky: cca 90 minut.