Systémové upozornění
Hlavní informace

Informace k bakalářské práci a státní závěrečné zkoušce


O bakalářském studiu 

Katedra materiálů garantuje výuku bakalářského studijního programu Fyzikální inženýrství se specializací Fyzikální inženýrství materiálů.

Těžiště výuky spočívá v syntéze poznatků z aplikované mechaniky a nauky o materiálu. S tím úzce souvisí sledování odezvy těles na zatěžování, zvýšenou teplotu, prostředí a další vnější účinky ve vazbě na fyzikální vlastnosti materiálů. Osvojení těchto znalostí je nezbytné pro řešení problémů souvisejících nejen s vývojem nových materiálů a technologií, ale i se zvyšováním provozních parametrů, životnosti a spolehlivosti reálných komponent v průmyslové praxi.

Profil absolventa

Znalosti

Absolvent získá vědomosti základních fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které jsou prohloubeny v oblasti nejdůležitějších experimentálních metod a teoretických modelů soudobé fyzikální metalurgie, moderních metod charakterizace materiálů, inženýrské a počítačové mechaniky. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Dovednosti

Použití metod a postupů ze základních fyzikálních oblastí při řešení reálných inženýrských problémů pomocí moderní výpočetní techniky. Využití základních metod a postupů matematiky a fyziky pro řešení reálných výzkumných a inženýrských problémů v oblasti materiálů a konstrukcí. Schopnost přípravy a realizace fyzikálních měření a analýzy dosažených výsledků. Schopnost sledovat nové trendy v dané oblasti a rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a syntéza výsledků. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence

Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Nabyté vědomosti mohou absolventi využít v navazujícím magisterském studiu.