Systémové upozornění
Hlavní informace

Fraktografie

 • Vývoj a příprava metodických postupů fraktografických analýz,
 • fraktografická analýza provozních poruch a havárií,
 • studium zákonitostí porušování složitých mechanických soustav, odhad životnosti konstrukcí,

Fraktografické pracoviště má statut unikátního vědeckého pracoviště ČVUT.

Matematické modelování

 • Modelování procesů porušování materiálu a konstrukcí,
 • výpočty pole napětí a deformací metodou konečných prvků.

Instrumentovaná indentace

 • Určování mechanických vlastností kovových materiálů, keramik, polymerů a kompozitů metodou instrumentované indentace od makro- přes mikro- až po nano- úroveň,
 • charakterizace progresivních nových materiálů, intermetalik, tenkých vrstev aj. v základním výzkumu i pro průmyslovou praxi,
 • popis procesů probíhajících při kontaktu indentoru s měřeným objektem (size effect, pile-up atd.),
 • statistické zpracování výsledků měření maticovou indentací.

Fyzikální metalurgie

 • Fázové přeměny v kovech a slitinách,
 • mechanické vlastnosti materiálů v závislosti na jejich mikrostruktuře,
 • výzkum a vývoj progresivních materiálů – intermetalika, slitiny s tvarovou pamětí, tenké vrstvy, slitiny s vysokou entropií, …
 • charakterizace materiálů pomocí elektronové mikroskopie.

Únava a lomová mechanika

 • Stanovení únavových křivek pomocí rezonančních i klasických zkoušek,
 • studium šíření trhlin v klasických a miniaturních tělesech,
 • využití experimentálních poznatků při řešení provozních selhání.

Analýza obrazu

 • Texturní fraktografie,
 • rozpoznávání a měření objektů na metalografických výbrusech.